دعاوی و شکایات مربوط به حوادث رانندگی و تصادفات

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، بجز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.موسسه دادگران پشتیبان حقوق زیاندیدگان و ذینفعان در اخذ خسارات و دیات  جرحی و فوت ناشی حوادث رانندگی(ترافیکی) است.