دعاوی املاک و اراضی

مأموریت موسسه حقوقی دادگران، تمرکز بر احراز و تثبیت مالکیت املاک و اراضی، رفع موانع قانونی برای بهره‌ برداری از املاک و اعاده مالکیت در فرض سلب مالکیت به موجب قانون می باشد.
اگر ملکی را خریداری نموده یا فروخته اید که در روابط قراردادی با طرف دچار مشکل هستید، اگر ملک شما توسط شهرداری یا نهادهای دولتی تصرف و تملک شده است، اگر ملک شما ملی یا موات اعلام شده است، موسسه ما وظیفه دفاع از حقوق قانونی شما را تا استیفاء کامل عهده دار میشود.
مؤسسه دادگران به طور تخصصی با تسلط کامل برهمه ابعاد به طور تخصصی می تواند در احقاق حقوق شما در مسیر صحیح قانونی راهگشا باشد.