بسته های تخفیفی مدت دار حقوقی

یکی از خدمات جدید حقوقی موسسه دادگران خرید بسته های تخفیفی مدت دار حقوقی است که مراجعین محترم می توانند با تهیه آن به مدت اعتبار زمانی و ریالی از سرویس مورد خود بهره ببرند.